Terug


Katernen voor het SE

Door op de afbeelding van de omslagen te klikken, kun je de bladerboeken bekijken.
 
 
 
 
vwo E1 Eigenschappen van stoffen en materialen
 
vwo E3 Kern en deeltjesprocessen


 
 
 
 
vwo F2 Relativiteitstheorie


vwo G1 Biofysica


 
havo B3 Optica


 
havo G2 Technische automatisering


 Beoordelingsexemplaren

Beoordelingsexemplaren kosten € 6,00.

<<  Klik hier om beoordelingsexemplaren van de katernen te bestellen  >>


Gebruikersexemplaren

Exemplaren voor gebruik in de klas voor scholen die werken met Stevin
Voor gebruikers van Stevin rekenen we € 6,00 per stuk; plus de verzendkosten.

Exemplaren voor gebruik in de klas voor scholen die NIET werken met Stevin
Voor niet-gebruikers van Stevin rekenen we € 8,00 per stuk; plus de verzendkosten.

<<  Klik hier om gebruikersexemplaren van de katernen te bestellen.  >>

Docenten die gebruikersexemplaren aanvragen, sturen we een pdf van de antwoorden.
Verantwoording


Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft voor het schoolexamen (SE) geen enkel voorschrift ten aanzien van eindtermen, diepgang, omvang, te besteden tijd, studielast, ... Ook worden geen eisen gesteld aan de manier waarop een docent tot een cijfer komt. Je mag klassiek lesgeven en die lessen afsluiten met een schriftelijke toets. Je mag ook leerlingen een werkstuk laten maken en hen daar een presentatie over laten geven. Het is niet verplicht alle leerlingen hetzelfde te laten doen. Kortom: vrijheid, blijheid, maar geen vrijblijvendheid. Wel moet natuurlijk een en ander zijn vastgelegd in het PTA.

NiNa heeft voor verschillende (sub)domeinen downloadbare modules gemaakt. Die zijn op te halen via: NiNa-voorbeeld-lesmateriaal en NiNa-modules. (In sommige browsers werkt deze link niet; gebruik dan http://www.natuurkunde.nl/artikelen/2320/nina-lesmaterialen.)

Bij het maken van keuzes is het verstandig eerst na te gaan wat er op jouw school bij NLT wordt gedaan. Veel onderwerpen voor natuurkunde overlappen die voor NLT. Gecertificeerde NLT-modules zijn te bekijken via: NLT-modules.VWO
v: verplicht
*: twee kiezen uit vier
A v Vaardigheden
Deze horen bij het CE en het SE.
De Syllabus van het CvTE geeft informatie over wat er bedoeld wordt omdat de vaardigheden ook bij het centraal examen (CE) een rol spelen. Zij komen in de hoofdstukken van Stevin allemaal aan de orde.
E1 v Eigenschappen van stoffen en materialen
De kandidaat kan in contexten fysische eigenschappen van stoffen en materialen beschrijven en kan deze eigenschappen verklaren en analyseren aan de hand van deeltjesmodellen.
Volgens ons is dit niets anders dan H1 Gassen en/of H2 Energie en warmte uit Stevin vwo deel 2.
E3 * Kern- en deeltjesprocessen
De kandidaat kan in contexten behouds-wetten en de equivalentie van massa en energie gebruiken in het beschrijven en analyseren van deeltjes- en kernprocessen.
De module van NiNa gaat veel te ver en is niet te doen in een verantwoord aantal lessen.
F2 * Relativiteitstheorie
De kandidaat kan in gedachte-experimenten en toepassingen de verschijnselen tijdrek en lengtekrimp verklaren aan de hand van de begrippen lichtsnelheid, gelijktijdigheid en referentiestelsel.
G1 * Biofysica
De kandidaat kan in de context van levende systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.
Ook deze module van NiNa gaat veel te ver.
Oog, oor en bloedsomloop horen gelukkig ook tot de biofysica.
G2 * Geofysica
De kandidaat kan in de context van geofysische systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.
De module van NiNa met de cd over weerkunde is zeer bruikbaar. Hier hoeven wij het wiel niet uit te vinden.
De NLT-module Bewegende aarde is niet simpel, maar wordt op meerdere scholen gebruikt.
I1 v Experiment
De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.
Het praktisch schoolonderzoek is in dit domein ondergebracht.
Verspreid over de hoofdstukken van Stevin komen de onderwerpen Experiment, Modelstudie en Ontwerp voldoende aan de orde. De keuzen daarbij laten we aan docenten over.

We zijn van plan nog eens een handleiding te maken voor grafisch modelleren. Haast heeft dat niet, want op examens zal grafisch modelleren nooit verplicht zijn.
I2 v Modelstudie
De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.
I3 v Ontwerp
De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

HAVO
v: verplicht
*: twee kiezen uit vier
A v Vaardigheden
Deze horen bij het CE en het SE.
De Syllabus van het CvTE geeft informatie over wat er bedoeld wordt omdat de vaardigheden ook bij het centraal examen (CE) een rol spelen. Zij komen in de hoofdstukken van Stevin allemaal aan de orde.
B3 * Optica
De kandidaat kan aan de hand van toepassingen van geometrische optica en golfoptica eigenschappen van licht beschrijven en analyseren.
D2 v Functionele materialen
De kandidaat kan in de context van de ontwikkeling van functionele materialen fysische begrippen gebruiken en de mogelijke toepassingen van deze materialen toelichten en verklaren.
Functionele materialen is een ongedefinieerd begrip. Ieder materiaal kun je dom (niet-functioneel) of slim (functioneel) gebruiken. Ongetwijfeld hebben de bedenkers van dit verplichte domein aan prachtige 'moderne' dingen gedacht, zoals kunsthuid, gebits-implantaten, netvlies vervangende chips, ...
We voelen er niets voor om hier een soort van module te maken die tot in lengte van jaren vastlegt wat je zou moeten doen.
Iedere week staat er in de wetenschapsbijlagen van NRC en Volkskrant wel een nieuw idee. Onze suggestie is: laat leerlingen een presentatie maken over een idee uit een van die artikelen.
Op de site zijn ook ideeën te vinden bij de rubrieken Oude Natuurkunde en Antieke Techniek.
E2 * Aarde en klimaat
De kandidaat kan in de context van geofysische systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.
De NiNa-module is bruikbaar. Hier hoeven wij het wiel niet uit te vinden.
F * Menselijk lichaam
De kandidaat kan in de context van het menselijk lichaam fysische processen beschrijven, analyseren en verklaren en hun functie voor gezondheid en veiligheid toelichten.
Waarschijnlijk wordt hier de context sport bedoeld.
Net als bij D2 geven we de suggestie leerlingen een presentatie te laten maken.
Als zij hulp nodig hebben bij het zoeken van achtergrondinformatie moeten ze maar een e mail sturen naar: stevin@stevin.info

Ook bij NLT zijn zeker ideeën te vinden.
G2 * Technische automatisering
De kandidaat kan meet-, stuur- en regel-systemen construeren en de functie en werking van de componenten beschrijven.
I1 v Experiment
De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van experimenten en de resultaten analyseren en interpreteren.
Het praktisch schoolonderzoek is in dit domein ondergebracht.
Verspreid over de hoofdstukken van Stevin komen de onderwerpen Experiment, Modelstudie en Ontwerp voldoende aan de orde. De keuzen daarbij laten we aan docenten over.

Bij verschillende gelegenheden is expliciet verteld dat modelleren op de havo geen examenstof is.
I2 v Modelstudie
De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen onderzoek doen door middel van modelstudies en de modeluitkomsten analyseren en interpreteren.
I3 v Ontwerp
De kandidaat kan in contexten die vallen binnen subdomeinen van het centraal examen op basis van een gesteld probleem een ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.